Database سرور WSUS لیستی از آپدیت ها را در Windows Internal Database ذخیره می کند. به طور معمول فضای مورد نیاز برای Windows Internal Database کمتر GB1 است ولی هنگام فرایند نصب WSUS به حداقل ۳ GB فضا نیاز است. بطور پیشفرض دیتابیس در مسیر C:\WSUS\UpdateServicesDbFiles\SUSDB.mdf قرار دارد.