دو عملکرد مهم در این لایه است

ایجاد توانایی انتقال داده در یک فرم منسجم و قابل رمز گشایی روی رسانه:
کشف خطا

Preamble

Destination Hardware Address

Source Hardware Address

Length

Data

FCS

 

 

FCS:Frame Check Sequence

برای پیدا کردن خطادر فرم بکار میرود

 

همچنین در این لایه دو زیر لایه وجود دارد

MAC:Media Access Controller
LLC:Logical Link Control
Example:switch,bridge