بوسیله فرامین زیر میتوانیم پیکربندی را copy کنیم

RAM to NVRAM
Router#copy run start

NVRAM to RAM
Router#copy start run

PASSWORD RECOVERY

اگر password روتر را نمیدانیم و یا فراموش کرده ایم میتوانیم از روش زیر استفاده کنیم و password را استرداد کنیم
با توجه به اینکه پیکربندی روتر در (nvram (startup configuration میباشد هنگام روشن شدن روتر میبایستی از nvram جهش کنیم(Skipping)
بعد از روشن کردن روتر ctrl+break را میگیریم.سپس به خط زیر وارد میشویم

abroat at
>o/r 0x2142 or confreg 0x2142
>i
like to enter the inital configuration dialog?[yes/no]No
Router>
Router>en
Router#copy start run
Router#sh run
Router#conf t
Router(config)#enable secret cisco
Router(config)#config-register 0x2102
Router(config)#^z
Router#copy run start

توضیحات

o/r به معنی configure register میباشد
i به معنی initialize میباشد

 

  • Backup and restore

اگر بخواهیم کپی از اطلاعات موجود در روتر را بر روی سیستم داشته باشیم باید نرم افزار TFTP(Trivial File Transfer Protocol را بر روی سیستم نصب کنیم.سپس میتوانیم از اطلاعات backup تهیه کنیم
بعد از نصب نرم افراز میتوانیم از فرمانهای زیر برای backup استفاده کنیم

RAM backup

Router#copy running-config tftp
or
Router#copy run tftp

NVRAM backup

Router#copy start tftp

Flash backup

Router#copy flash tftp

اگر بخواهیم backup را از سیستم به روتر منتقل کنیم از فرمانهای زیر استفاده میکنیم