اجزای smart console
connectra
تمامی اتصالات gateway , کاربرها و برنامه هایی که تعریف و پیکربندی شده ,( Integrity Clientless Security(ICS و میزان های Smart defense که بر روی gateway خاصی فعال شده است را اجرا می کند