CONNECTION  MULTI PLEXING

ممکن است که یک سرور هم زمان چندین سرویس را ارئه دهد و یک کلاینت نیز به صورت هم زمان چندین درخواست داشته باشد.

و connection  ها نیز همه established  شود در این صورت کار تفکیک کردن این درخواست ها بر عهده ی کیست؟ این کار برعهده ی لایه ی ۴ است.لایه ی ۴ این درخواست ها را با شماره ی  پورت ها انجام می دهد.