روترهای سیسکو در modeهای مختلفی پیکربندی میشوند از قبیل

privileged mode
global configuration mode
interface configuration mode

ما باید بدانیم در هر mode چه تغیراتی را بدهیم
اکثریت پیکربندی در روترهای سیسکو در global configuration صورت میگیرد
برای استفاده از global mode باید از دستور configure terminal و یا بصورت خلاصه conf t در privileged mode استفاده کنیم

Router>en
Router#conf t
Router(config)#

حال global mode برای تغییرات مورد نظر در دسترس است
توجه داشته باشید تغییرات که در خط #(Router(config میدهید در ram ذخیره میشود وبا توجه به اینکه RAM حافظه غیر دائم است باید تغییرات را  به NVRAM که حافظه دائم است منتقل کنیم سپس ذخبره شود. برای انجام ذخیره باید به privileged mode برویم و آنجا (wr(write را اجرا کنیم.برای برگشتن از global mode به privileged mode متوانیم از ctrl+z استفاده کنیم سپس wr را برای ذخیره در NVRAM انجام میدهیم