Chat   ( اتاق های گفتگو):
قسمتی از صفحات اینترنت که کاربران پس از ورد به این صفحات می توانند با هم صحبت نوشتاری و صوتی به صورت زنده داشته باشند .