Broadcast
در این حالت کامپیوتر اضافه شده به شبکه یک آدرس IP را بعنوان دامنه یا محدوده در شبکه رها می کند و هر کامپیوتری که آدرسش در این محدوده قرار گیرد به آن جواب می دهد و در لیست کامپیوتر هایی که برخی از فایل هایشان قابل دسترسی است قرار می گیرد مثلا اگر آدرس ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۱۰٫۲۵۵ را وارد کنیم کلیه کامپیوتر هایی که با آدرس ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۱۰٫۰ هستند به آنها جواب می دهند .