اگر بخواهیم کپی از اطلاعات موجود در روتر را بر روی سیستم داشته باشیم باید نرم افزار TFTP(Trivial File Transfer Protocol را بر روی سیستم نصب کنیم.سپس میتوانیم از اطلاعات backup تهیه کنیم
بعد از نصب نرم افراز میتوانیم از فرمانهای زیر برای backup استفاده کنیم

RAM backup

Router#copy running-config tftp
or
Router#copy run tftp

NVRAM backup

Router#copy start tftp

Flash backup

Router#copy flash tftp

اگر بخواهیم backup را از سیستم به روتر منتقل کنیم از فرمانهای زیر استفاده میکنیم