یک پروتکل برای تعیین نشانی سخت افزاری یک گره در یک شبکه محلی متصل به اینترنت که تنها زمانی از آن استفاده می شود که نشانی IPمشخص باشد یک در خواست ARPبه شبکه ارسال می شود و گره دارای نشانی IP با نشانی سخت افزاری خود پاسخ می گوید