اکتیودایرکتوری مجموعه ای از دستورالعملهایی است که به یکدیگر وابسته هستند
AD یک مخزن از اطلاعات است
AD از user Acount,Group Acount,Computer Acount, Printers, Group Policies و دیگر وسیله ها شامل میشود
اگر AD را نصب کنیم سیستم عامل ما به یک سرور تبدیل میشود در غیر اینصورت مثل یک client عمل میکند