اگر بخوایم کادری که داریم ، ۵px شعاع داشته باشه از هر گوشه

از کد

کد:

-webkit-border-radius: 5px;-moz-border-radius: 5px;

کد:

border-radius: 5px;

استفاده می کنیم