تگ < head > در بر گیرنده ااطلاعات کلی درباره سند وب است که این اطلاعات Meta-Information به معنای (اطلاعات درباره) نامیده می شود .
کلیه اطلاعات درون تگ < head > توسط مرورگر نمایش داده نمی شوند .براساس استاندارد HTML فقط تگ های زیر قابل استفاده در بخش head هستند :
< base > , < link > , < meta > , < title > , < style > , < script >

 

خواص مهم
نام خاصیت نوع خاصیت شرح
profile URL مسیر لیستی از آدرس فایل ها یا صفحاتی که در بر گیرنده اطلاعات کلی (meta-information) راجع به محتویات صفحه هستند ، را شامل می شود .