این خاصیت نام هاست (host) و شماره پورت (port number) صفحه جاری را بر می گرداند. خروجی این خاصیت از نوع متن میباشد .
Syntax :    location.host