سیستم GSM از ترکیب ۳ زیر سیستم اصلی بوجود آمده است :

۱٫ زیر سیستم شبکه
۲٫ زیر سیستم رادیویی
۳٫ زیر سیستم پشتیبانی و نگهداری

در سیستم GSM برای برقراری ارتباطات اپراتورهای شبکه بامنابع مختلف و تجهیزات زیر ساختار سلولی ، نه تنها رابطی هوایی بلکه چندین رابط اصلی دیگر برای مرتبط کردن قسمتهای مختلف این سیستم تعریف شده است ( این رابطها را میتوانید در شکل بالا مشاهده نمایید ) .