Undefined و Null

در برنامه های کامپیوتری، اغلب متغییرها بدون مقدار اعلان می شوند این متغییرها مقدار undefined را خواهند داشت.

متغییرها را می توان با null مقداردهی کرد:

k;

so

خروجی:

bn