در ادامه آموزش رویدادها در جی کوئری به رویداد ( ) hover می رسیم که ، دو تابع را تعیین می کند که در هنگام عبور موس از روی عنصر مورد نظر ، اجرا می شوند . تابع اول در هنگام ورود موس بر روی عنصر و تابع دوم در هنگام خروح عنصر از روی عنصر اجرا می شود .

این رویداد هر دو رویداد mouseenter و رویداد mouseleave را فعال می کند .
شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

; ( ” selector ” ).hover ( inFunction , outFunction”)$

selector : selector ، تعیین کننده id عنصری است که می خواهیم رویداد ( ) hover در هنگام عبور از روی آن اتفاق بیفتد .

inFunction : این تابع زمانی اتفاق می افتد که رویداد mouseenter رخ می دهد . یعنی زمانی که موس بر روی عنصر مورد نظر وارد می شود .
outFunction : این تابع زمانی اتفاق می افتد که رویداد mouseleave رخ می دهد . یعنی زمانی که موس از روی عنصر مورد نظر خارج می شود .
نکته مهم :

اگر فقط یک تابع در دستور رویداد ( ) hover تعیین شود ، این تابع برای هر رویداد اجرا می شود .

}()p1″).hover(function#”)$
;(“!alert(“You entered p1
,{
}()function
;(“!alert(“Bye! You now leave p1
;({

این رویداد دو function دارد . و این دو ترکیبی از رویدادهای mouseenter(), mouseleave() هستند . اولین تابع زمانیکه ماوی وارد عنصر html می شود اجرا می شود و دومین تابع زمانیکه اشاره گر عنصر را ترک می کند .