آیا تا به حال مفهوم ﺷﺒﻜﻪ packet-switching  به گوشتان خورده است؟؟!!کسانی که در زمینهء شبکه فعالیت می کنند ممکن است که با این مفهوم آشنا باشند و افراد تازه کار در شبکه هم چیزی در مورد این شبکه ندانند!!در هر صورت فرقی نمی کند در کدام دسته هستید ما درباره این موضوع برای شما توضیح می دهیم:

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﻗﺘﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﭘﻴـﺎم ﭘﺴـﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ را اﻧﺘﻘـﺎل ﻣـﻲدﻫـﺪ، اﻳـﻦﭘﻴـﺎم ﺑـﻪ Packetﻫـﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮدو ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻫﺮ Packet را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘـﺎل ﻣـﻲدﻫـﺪ. ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮدﻳﮕـﺮی در ﺷـﺒﻜﻪ ﻛـﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺑﭙﺮدازدﻧﻴﺰدر ﻳﻚ زﻣﺎن ﻳﻚ Packet را ارﺳﺎل ﻣﻲﻛﻨﺪ. وﻗﺘﻲ ﺗﻤﺎم Packetﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ
روی ﻫﻢ ﻳﻚ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﺎص را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد ﻣﻲرﺳﻨﺪ، ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮدرﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﭘﻴﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اوﻟﻴﻪ ﺑـﺮ روی ﻫـﻢ ﻣـﻲﭼﻴﻨـﺪ. اﻳـﻦروشﭘﺎﻳـﻪ واﺳـﺎسﺷـﺒﻜﻪﻫـﺎیPacket-Switching ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.در ﻣﻘﺎﺑــﻞروشBaseband، روشBroadband ﻗــﺮاردارد. در روشاﺧﻴــﺮ،در ﻳــﻚ زﻣــﺎن ودر ﻳــﻚ ﻛﺎﺑــﻞ،
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺣﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. از ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی ﺷﺒﻜﻪ Broadband ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﺮ روز از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲﻛﻨـﻴﻢ، ﺷـﺒﻜﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن اﺳﺖ. در اﻳﻦﺣﺎﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻛﺎرﺑﺮان ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد، اﻣـﺎ ﻫﻤـﺎن ﻳـﻚ ﻛﺎﺑـﻞ، ﺳـﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪدﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن را ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺣﻤﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. از روش Broadband ﺑﻪ ﻃﻮر روز اﻓﺰوﻧـﻲ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی WANاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.