برای این که چند کامپیوتر را برای ایجاد یک شبکه به هم ارتباط دهیم باید در محیط ویندوز هم یکسری تغییراتی اعمال کنیم  که در این آموزش به طور کامل به جزئیات آن پرداخته شده است:
ﺣﺎل وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﺧﻮد ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻲ را اﻧﺠـﺎم دﻫﻴـﺪ ﺗـﺎ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷـﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﺑـﺮای ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎی دﻳﮕﺮو ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را آﻏﺎز ﻛﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪی ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﻨﺪوزدر ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ، ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷـﻮد ﻛـﻪ آﻳـﺎدر ﺷـﺒﻜﻪ ﺷﻤﺎInternet sharingوﺟﻮدداردﻳﺎ ﺧﻴـﺮ. در اداﻣـﻪ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ اﻳـﻦﻣﺴـﺄﻟﻪ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫـﺎی ﻻزم آورده ﻣﻲﺷﻮد:
Non-Internet Sharing Windows Settings
در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺮاﺣﻞزﻳﺮ را ﻃﻲ ﻛﻨﻴﺪ:
۱٫ ﺑـــــﺮ روی آﻳﻜـــــﻦNeighborhood Network ﺑـــــﺮ رویdesktopراﺳـــــﺖ ﻛﻠﻴـــــﻚ ﻛﻨﻴـــــﺪ.
Properties .2 را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ.
۳٫ ﺑﺮ رویAccess Control tab ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و Share level access را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ.
Identification tab .4را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ.در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﺎﻣﻲ را ﺑﺮای ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺧﻮداﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ.
Configuration tab .5 را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ.

از Client for Microsoft Networks ،Primary Network Logon را انتخاب نمایید.
۶٫ ﺳﭙﺲﻳﻚ آدرسIPرا ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻴﺪ، ﻣﺜﻼًO.X. X.192.168 در ﻫﺮ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻨﺤﺼـﺮﺑـﻪ ﻓـﺮد
اﺳﺖ و ﻋﺪدی ﺑﻴﻦ۱ ﺗﺎ ۲۵۴ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦﻗﺴﻤﺖ ﻋﺪدSubnet mask را، ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

Internet Sharing Windows Setting
در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺮاﺣﻞزﻳﺮ را اﺟﺮا ﻛﻨﻴﺪ:
– درControl Panel، ﺑــﺮ روی آﻳﻜــﻦProgramAdd/Remove دوﺑــﺎر ﻛﻠﻴــﻚ ﻛﻨﻴــﺪ. ﺑــﺮ روی .Windows setup tab ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻠﻴﻚ
– ﭘﺲاز ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ از ﻟﻴﺴﺖ اﺟﺰاء، Internet toolsرا اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ.
– ﺳﭙﺲConnection SharingInternet را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ.
– در اﻳﻨﺠﺎ CD ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﻨﺪوز ﻣﻮردﻧﻴﺎز اﺳﺖ. آﻧﮕﺎهInternet Connection Sharing Wizard اﺟﺮا ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﭘﺲاز ﭘﺎﻳﺎن آن، ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ را Restart ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
– ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻓﻼﭘﻲ دﻳﺴﻜﻲ ﻛﻪ در ﻃـﻲ ﻣﺮاﺣـﻞ Wizard اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲﻛﻨﻴـﺪ،در ﻣـﻮرد ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫـﺎی دﻳﮕـﺮ ﺷـﺒﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴـﺪ (در ﻣﻨـﻮیRun در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از آﻧﻬـﺎوﭘـﺲاز ﮔﺬاﺷـﺘﻦﻓﻼﭘـﻲ در ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺗﺎﻳـﭗ ﻛﻨﻴـﺪ:
a:\icsclset.exeو ﺳﭙﺲEnter را ﻓﺸﺎردﻫﻴﺪ)
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺒﻜﻪ ﺧﻮدرا از ﻃﺮﻳـﻖ ﻳـﻚ Proxy Server ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﻣﺘﺼـﻞﻛﻨﻴـﺪ
ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ آن را ﺧﺮﻳﺪاری ﻛﺮده وﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ. ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ (ISP) ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ
در ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده از dynamic IPوﻳﺎ static IP ﺷﻤﺎ را آﮔﺎه ﺳـﺎزد. در ﺻـﻮرت اﺳـﺘﻔﺎده از static IP،
ISPﺑﺎﻳﺪ در اﺧﺘﺼﺎصIPﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.