ﭘﺮوﺗﻜﻞ VTP ﭘﺮوﺗﻜﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮﺋﻴﭻ ﻫﺎ از آن ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻣﻮردﺗﺮﻛﻴﺐ VLAN ﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ زیر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻮﺋﻴﭻ ﻫـﺎدارای ۲ ﻋـﺪد ﺷـﺒﻜﻪ ﻣﺠـﺎزی VLAN ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﺳﻮﺋﻴﭻ ، ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی A و B ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮرت ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ روﺗﺮو ﺳﻮﺋﻴﭻ دﻳﮕﺮ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. ﺷـﺒﻜﻪ ﻫﺎی C و D ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮﺋﻴﭻ دوم ﺑﻪ ﺳﻮﺋﻴﭻ اول وﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮدو ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦاﻳـﻦ ﺷـﺒﻜﻪ ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺳﻮﺋﻴﭻ اول ﺑﻪ روﺗﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃﻲ Trunk ﻣﻮﺟﻮددر ﺑﻴﻦ ﺳﻮﺋﻴﭻ ﻫـﺎ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺗﺮﻫﺎ ، ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜـﺎل دﻳﺘـﺎ از ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ واﻗـﻊ در A) VLAN) ﺑـﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮدﻳﮕﺮ ﻣﺜﻼ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻮﺟﻮددر B) VLAN) ارﺳﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﻳـﺪ از ﺳـﻮﺋﻴﭻ ﺑﻪ ﻃﺮف روﺗﺮ رﻓﺘﻪ واز آﻧﺠﺎ ﻧﻴﺰدوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻮﺋﻴﭻ ﺑﺎز ﮔﺮدد. اﻣﺎ ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ اﻟﮕـﻮرﻳﺘﻢ transparent bridging algorithmو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞTrunking، ﻫﺮدوی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎوروﺗﺮ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ در داﺧﻞ ﻳﻚ ﺳﮕﻤﻨﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ﻫﺮﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﺎب ، ﺳﻮﺋﻴﭻ وروﺗﺮ ﻫﺮﻛﺪام ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه واﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎدر ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﻛﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.