کتابخانه jQuery به ۵ روش میشه با Ajax کار کرد:
load.
$.post
$.get
$.getJSON
$.getScript