۱٫شناسایی
(مستقیم/غیرمستقیم)

۲٫اسکن کردن

۳٫کسب دسترسی
در سطح سیستم عامل/سطح برنامه کاربردی
سطح شبکه
Denail of Service(عدم پذیرش سرویس)

۴٫نگهداری دسترسی
آپلود کردن/تغییردادن/دانلود کردن برنامه ها یا داده ها

۵٫پاکسازی مسیر(ردپا)