گفتاوردها

برای قرار دادن یک گفتاورد در متن از دیگر منابع
گفتاورد پیش‌فرض

تگ <blockquote> اطرف هر HTML به عنوان گفتاورد قرار دهید. برای گفتاورد مستقیم ما پیشنهاد می‌کنیم که از تگ <p> استفاده کنید.

pu