گسترش شبکه از طریق اتصال دو HUB به یکدیگر

در هنگام نصب دو هاب به یکدیگر باید توجه داشته باشیم که در کنار یکی از پورت های پشت هاب یک کلید با نام Uplink یا MDI/X نوشته شده است .این به این معنی است که جهت اتصال دو هاب به یکدیگر بایستی ابتدا کلید را در وضعیت Uplink قرار دهیم سپس یک سر سیم به این پورت و سر دیگر سیم را به یک پورت معمولی از هاب دوم متصل کنیم (توجه داشته باشد که تنها یک سر سیم باید به پورتی متصل باشد که در وظعیت Uplink پیکر بندی شده باشد)

چنانچه تعداد سیستم ها بسیار زیاد باشد میتوان هاب ها را از طریق یک هاب به یکدیگر متصل کرد.