* کاربران به گروه ها تخصیص داده شده اند.
* به هر گروه یک شماره شناسایی گروه (Group ID (GID منحصربفرد اختصاص داده شده است.
* GID ها در /etc/group ذخیره میشوند.
به هر کاربر , گروه خصوصی خودشان داده میشود. (امکان اضافه شدن به گرو های دیگر به منظور دسترسی بیشتر است )
تمام کاربران یک گروه میتوانند فایلهایی را که متعلق به گروه است را توزیع کنند.

گاهی کاربران احتیاج دارند که با یکدیگر کار کنند. این امر با اختصاص کاربران به گروه ها و اجازه مناسب به فایلها و دایرکتوریها انجام شده است.
هرکاربر حداقل به یک گروه و یا بیشتر تعلق دارد. همانطور که کاربرها نام و شماره کاربری دارند گروه ها نیز داری اسم , شماره شناسایی گروه (Group identification number (GID هستند. نام های گروه و GID ها در مسیر /etc/group ذخیره میشوند.

طرح گروه کاربری خصوصی در لینوکس – user private group
بصورت پیشفرض , یک کاربر به یک گروه که هم نام حساب کاربریش است تعلق دارد. این کاربر digby یک عضو از گروه digby است و بصورت پیشفرض , تنها عضو آن گروه است.
این روش ممکن است در زمانی که مدیرهای سیستم حساب کاربری را ایجاد می کنند رها شود.

گروه اولیه در لینوکس – primary group
بک کاربر گروه اولیه در فایل /etc/passwd و گروه های ثانویه در /etc/group مشخص میشوند. گروه اولیه به این دلیل مهم است که فایلهای که توسط این کاربر ساخته میشوند به گروه نیز به ارث خواهند برد.
گروه اولیه بطور موقت با فرمان newgrp groupname میتواند تغییر پیدا کند , در اینجا groupname یکی ار گروه های ثانویه کاربری است. کاربر با تایپ فرمان exit میتواند به گروه اصلی خود باز گردد.