شرکت های آنلاین پی پال ، پرداخت آمازون و پرداخت گوگل نیز گزینه های موبایل دارند . در اینجا برخی فرآیندهای پرداخت را برای این شرکت ها آورده ایم :
. ثبت کاربرد ، وارد کردن شماره تلفن خود ، دریافت پیام کوتاه از طرف ارائه دهنده همراه با کد پین .
. کاربرد کد پین دریافتی را وارد می کند ، شماره تلفن تصدیق هویت می شود .
. کاربر اطلاعات کارت اعتبار خود را صورت لزوم وارد ( یا یکی دیگر از روش پرداخت ) و پرداخت را تایید می کند . ( اگر حساب در حال حاضر موجود باشد ، این اطلاعات نیاز نیست )
. پرداخت بعدی
کاربر برای بار دیگر اطلاعات PIN را برای تصدیق وارد می کند
درخواست یک PIN به کاهش میزان موفقیت (Conversion) پرداخت شناخته شده است . این سیستمها می توانند بصورت یکپارچه به طور مستقیم و یا اپراتورهای اعتباری و کارت پرداخت از طریق پلت فرم وب پرداخت همراه کار خود را انجام دهند .