از کنترل select برای ایجاد یک لیست باز شو استفاده می شود . این لیست می تواند دارای گزینه های مختلفی باشد که هر کدام توسط یک تگ < option > تعیین می شود :

* تگ < option > :

از این تگ برای تعیین یک مورد در داخل یک لیست استفاده می شود . متنی که بین تگ باز و بسته < option > قرار بگیرد ، تعیین کننده نام گزینه در لیست است .
تکته : این تگ بایستی در درون تگ < select > به کار رود در غیر این صورت معنا و کاربردی ندارد .

مثال : در مثال زیر یک لیست بازشو با چندین مقدار ایجاد شده است . همچنین در موارد بعدی انواع خصوصیات تگ select را به صورت عملی بررسی کرده ایم . برای مشاهده گزینه های دیگر لیست ، بر روی آن کلیک کنید :

 <select>
< option value=”VB” > Visual Basic < /option >
< option value=”C#” > Visual C# < /option >
< option value=”Asp” selected=”selected” > ASP.NET < /option >
< option value=”Sql” > SQL Server < /option >
< /select >

در حالت زیر لیست غیر فعال است .

 < select disabled =”disabled”>
< option value=”VB” > Visual Basic < /option >
< option value=”C#” > Visual C# < /option >
< option value=”Asp” selected=”selected” > ASP.NET < /option >
< option value=”Sql” > SQL Server < /option >
< /select >

 

در حالت زیر می توان از لیست بیش از یک گزینه انتخاب کرد .

 < select multiple =”multiple”>
< option value=”VB” > Visual Basic < /option >
< option value=”C#” > Visual C# < /option >
< option value=”Asp” selected=”selected” > ASP.NET < /option >
< option value=”Sql” > SQL Server < /option >
< /select >

 

در حالت زیر بیش از یک گزینه از لیست در حالت عادی نمایش داده می شود .

< select size =”3″>
< option value=”VB” > Visual Basic < /option >
< option value=”C#” > Visual C# < /option >
< option value=”Asp” selected=”selected” > ASP.NET < /option >
< option value=”Sql” > SQL Server < /option >
< /select >

* تگ < optgroup > :

از این تگ برای دسته بندی گزینه های یک لیست در گروه های جدا از هم استفاده می شود . در هنگام زیاد بودن موارد لیست ، از این تگ می توان برای دسته بندی موارد مشابه در گروه های جدا ، جهت سهولت در انتخاب استفاده شود . عنوانی که برای گروه توسط خاصیت label این تگ تعیین می شود ، به صورت سر گروه و بزرگتر از موارد دیگر ، در لیست نمایش داده می شود ولی عملا قابل انتخاب نیست .
نکته : این تگ باید در درون تگ select به کار رود .
مثال : در لیست زیر ۲ گروه از زبان های برنامه نویسی وب معرفی شده اند :

 < select >
< optgroup label=”Server Side Languages” >
< option value=”VB” > Visual Basic < /option >
< option value=”C#” > Visual C# < /option >
< option value=”Asp” selected=”selected” > ASP.NET < /option >
< option value=”Sql” > SQL Server < /option >
< /optgroup >
< optgroup label=”Client Side Languages” >
< option value=”vbscript” > VB Script < /option >
< option value=”javascript” selected=”selected” > Java Script < /option >
< option value=”html” > HTML < /option >
< /optgroup >
< /select >