کار با مجموعه ListItem کنترل :

گفتیم که آیتم های موجود در کنترل DropDownList توسط مجموعه ListItem تعیین می شود . برای تعیین هر آیتم در کنترل DropDownList بایستی یک تگ باز و بسته < asp:ListItem > < / asp:ListItem > را در کنترل ایجاد کنید . سپس با استفاده از خواص زیر مشخصات هر آیتم را تعیین نمایید :

ee

در مثال زیر نحوه تعریف یک کنترل DropDownList را به صورت کامل نمایش داده ایم . می بینید که هر آیتم دارای یک جفت مقدار ( value ) و متن ( Text ) بوده و گزینه ASP.Net به صورت پیش فرض انتخاب شده است .

server