FSMO کنترل کنند ه دامنه (Domain Controller) عملکرد های در شبکه را انجام می دهند.بصورت پیشفرض , اولین Domain Controller در forest (جنگل ) تمامی عملکرد اصلی (operation master ) را نگهداری میکند . زمانی که یک دومین جدید درست کنید , اولین دومین کنترل کننده سه عملکرد اصلی دومین )RID Master , PDC emulator , Infrastructur master ) را نگهداری میکند.
FSMO برای کاهش تضاد و تسهیل ارتباطات مربوط به replication بین دومین کنترل ها استفاده میشود.

انواع Operation Master در یک دومین و سطح جنگل عبارتند از :
۱٫RID Master
۲٫PDC Emulator
۳٫Infrasticture Master
۴٫Domain Naming Master
۵٫Schema Master
تنها یک کنترل کننده دومین در دومین (Domain ) یا جنگل (forest) هر یک از نقش ها را انجام می دهند.