کنترل های <asp:checkbox> و <asp:checkboxlist>
کنترل های فوق مشابه کنترل های radio button می باشند ، با این تفاوت که می توان چندین گزینه را انتخاب نمود. با استفاده از کنترل <asp:checkboxlist> امکان معرفی چندین گزینه در یک گروه فراهم می گردد . درکنترل فوق برخلاف radio button ، امکان اعمال محدودیـت برای انتخاب صرفا” یک گزینه وجود نخواهد داشت . پس از انتخاب یک checkbox توسط کاربر، امکان غیرفعال نمودن آن نیز وجود خواهد داشت . فرمت تعریف یک کنترل <asp:checkbox > به صورت زیر است :

aq

در صورتی که قصد داریم آرایه ای از Checkbox را داشته باشیم ، می توان آنان را درون یک کنترل <asp:checkboxlist> ، قرار داد. در چنین مواردی می بایست خصلت id برای کنترل <asp:checkboxlist> ،بدرستی مقدار دهی شده و برای هر یک از گزینه های درون کنترل ، از یک کنترل <asp:listitem>، استفاده شود.

runal