کلیات ریزپردازنده ۶۸۰۰۰ شامل مباحث زیر:
۱-۱) مقدمه
۱-۲) مشخصات نرم افزاری
۱-۳) حالات عملکرد
۱-۴) امکانات اشکال زدایی داخلی ریزپردازنده
۱-۵) خانه حافظه‌های اختصاصی
۱-۶) ساختار وقفه
۱-۷) گذرگاهها و سایر خطوط موجود در تراشه
۱-۸) تولیدکنندگان ۶۸۰۰۰
۱-۹) سایر مقالات میکرو رایانه