کلاس XmlTextReader
کلاس XmlTextReader روشی سریع و موثر به منظور parse نمودن اسناد XML را ارائه می نماید. کلاس فوق از حافظه بطرز کاملا” حساب شده و بهینه ای استفاده می نماید. صرفا” گره جاری در حافظه نگهداری می گردد ( Cached ) و عنصری که قبلا” parse شده است در حافظه وجود نخواهد داشت . در صورتی که به وجود عناصر قبلی نیاز باشد ، می بایست فایل XML مجددا” از ابتدا و به صورت forward-only خوانده شود. کلاس فوق از XmlReader به ارث رسیده و متعلق به System.Xml می باشد .
با استفاده از متدها و خصلت های ارائه شده توسط کلاس فوق، می توان بسادگی به محتوا و عناصر موجود در یک سند XML دست یافت . متدهای ارائه شده همواره گره جاری را برمی گردانند و در ادامه می توان عملیات مورد نظر را بر روی آنان انجام داد .
به منظور استفاده از کلاس XmlTextReader می بایست از System.Xml استفاده و یک نمونه از کلاس فوق را ایجاد نمود

dz

به منظور خواندن محتوای یک سند XML از متد Read و در یک ساختار تکرار استفاده می نمائیم .

bh

در صورتی که یک گره با موفقیت خوانده شود، مقدار True برگردانده شده و در ادامه می توان با استفاده از متدها و خصلت های ارائه شده ، عملیات مورد نظر را انجام داد. بررسی نوع یک گره ، دستیابی به خصلت هائی خاص و یا محتوای یک گره نمونه هائی در این زمینه می باشد .
جدول زیر مهمترین متدها و خصلت های کلاس XmlReaderClass را نشان می دهد .

noz