کلاس‌های تکیه‌دهنده

با استفاده از کلاس‌های کمکی به‌وسیله رنگ می‌توان اهمیت را مشخص کرد.

tto