کد فایل DTD در جدول زیر نمایش داده شده است . به ارتباط این کد با کد فایل XML دفت نمایید . این فایل تمام المنت های فایل XML را به همراه نام ها و ترتیب آنها را مشخص ساخته است :
راهنمایی : DTD خود یک روش و زیان برای اعتبار سنجی اسناد XML است

 

mn