ابتدا تصویر رو از قفل خارج میکنی سپس کلید Alt رو نگه میداری و شکل موس شبیه دوتاموس روی هم میشه سپس تصویر رو حرکت میدی خیلی راحت تصویرت یک کپی ازش گرفته میشه مطابق تصاویر زیر:
Image

Image

Image

Image

ابتدا یک صفحه A4 سفید انتخاب کن سپس عکس ۳*۴ رو بیار داخلش توسط همین کلید ALt خیلی ساحت از تصویرت چندین نمونه در صفحه A4 ایجاد کن سپس Print بزن.