کاهش ریسک دان تایم
در حالی که ۱۰ دقیقه دان تایم ضرر بسیار زیادی به گوگل وارد نمود و کاربران بسیاری از Bing فراری شدند، اما برای یک شرکت ۱۰ دقیقه در صفحه  برای آن شرکت آخر دنیا نیست.
هر وب سایتی می تواند از دست دادن چندین بازدید کننده را تحمل نماید، حال در فروش آن یا تبلیغات تاثیر گذار باشد. اما نکته مهم این است که متوجه شویم چه چیزی را از دست داده ایم و با فهمیدن این موضوع می توانیم همواره از اندوخته هایمان برای کاهش ریسک خطر دان تایم خرج نماییم و با سرمایه گذاری صحیح در قسمت های مختلف موجب کاهش ریسک دان تایم شویم.