هنگامی که چندین درخواست مختلف برای پرینت به پرینترها ارسال می شود، می توان آنها را اولویت بندی کرد تا ابتدا پرینت های مهمتر پرینت گرفته شوند. برای مثال درخواست های پرینتی که از سمت گروه مدیران خواهد آمد قبل از درخواست های گروه کارمندان پرینت گرفته شوند. برای کانفیگ آن :

– ابتدا پرینتری که می خواهید درخواست ها روی آن اولویت بندی شوند را نصب کنید. سپس با همان port ، پرینتر یکسان دیگری نصب کنید. در واقع شما فقط یک دستگاه پرینتر سخت افزای در محیط کار خود دارید و در پرینت سرور بایستی برای هر سطحی از اولویت، یک پرینتر منطقی برای همان یک دستگاه پرینتر ایجاد و نصب کنید. هر پرینتر منطقی که در سرور ساخته اید، به سطحی از اولویت مربوط می شود.

– حال از print management روی پرینتر های منطقی که ساخته اید راست کلیک کرده و properties بگیرید.
– به سربرگ Advanced و در قسمت priority ، اولویت را برای هر یک از پرینترها مشخص کنید. همه درخواست ها به ترتیب به پرینتری با بالاترین اولویت ارسال می شوند. بالاترین اولویت ۹۹ و پایین ترین ۱ است.

– مراحل تعیین اولویت را برای هر یک از پرینترهای منطقی انجام دهید.

– حال کاربرانی با اولویت بالا را به پرینترهای منطقی اولویت بالا وصل کرده و کاربران با اولویت پایین به پرینترهای اولیت پایین متصل کنید. Permission ها را نیز برای پرینترها کانفیگ کنید تا از دسترسی کاربران دیگر جلوگیری شود.

همیشه درخواست های پرینت با اولویت بیشتر، روی درخواست هایی با اولویت کمتر در لیست پرینت قرار می گیرند. برای مثال اگر یک یوزر با اولویت پایین، document با ۱۰۰ صفحه را پرینت بگیرد و document با اولویت بالاتری در لیست موجود نباشد، پرینتر فورا ۱۰۰ صفحه را پرینت می گیرد. حال اگر پس از آن کاربری با اولویت بالاتر ، پرینتی بگیرد، ۱۰۰ صفحه که اولویت پایین تری دارد صبر کرده و پس از پرینت اولویت بالاتر پرینت گرفته می شوند.