کار “PTR pointer Record” , انجام عملیات “Reverse resolve” در “DNS” است. عملکرد آن بر عکس عملکرد اصلی “dns” , تبدیل “ip” به نام است.
وظیفه رکورد اشاره گر “Pointer Record” , جمع آوری اطلاعات مورد نیاز “Reverse DNS” است , و برای واقعه نگاری “Logging” و تطبیق “Verification” نام “domain” از آن استفاده می شود.
این رکورد با نام “Inverse DNS” شناخته می شود و “PTR” یک گزینه اختیاری است.
وجود این رکورد, موجب “QOS )Quality of service) ” و جلوگیری از اسپم ایمیلهای ارسال شده از “IP” مربوطه می شود.
به منظور دست یابی به “Reverse” , دستورات زیر را مورد استفاده قرار دهید:

Type the command:
$ host {IP-Address-Here}
$ host 75.126.153.206
Sample outputs:
۲۰۶٫۱۵۳٫۱۲۶٫۷۵٫in-addr.arpa domain name pointer www.cyberciti.biz.

یا

$ dig -x +short {IP-Address-here}
$ dig -x 75.126.153.206 +short
Sample outputs
www.cyberciti.biz.