کار کردن با Prototype

مثال زیر را امتحان کنید:

kj

مثال زیر را نیز امتحان کنید:

jg

همان طور که در مثال بالا می بینید، مانند jQuery در Prototype نیز می توانید چندین کار را بطور همزمان روی یک شیء انجام دهید. (زنجیره ای کردن یا Chaining)