کار دوم router:

اتصال دادن توپولوژی های مختلف به یکدیگر  می باشد.