کارکرد ماژول globalredirect (دروپال)

حذف اسلش آخر Url در صورت وجود
همه ی URL های غیر تمیز را به معادل Clean آن ریدایرکت می کند

.
همه ی Url هایی که به homepage سایت اشاره می کنند ولی از آدرس اصلی homepage سایت استفاده نمی کنند را به آدرس اصلی صفحه ی خانگی ریدایرکت می کند.
همه ی URL هایی که به لحاظ بزرگی و کوچکی حروف با URL اصلی تفاوت دارند رابه URL اصلی ریدایرکت می کند.
همه ی URL هایی که دارای یک Alis هستند را به Alias معادل آن ها ریدایرکت می کند
/۰ را از آخر صفحات taxonomy حذف می کند.
و سایر موارد لازم…