کاربرد mesh:

برای حذف کردن single point of failure در شبکه می باشد.