با ورود به هزاره سوم ، شاهد رقابت فشرده همه دولتها و قطب های اقتصادی در جهان به ویژه در بخش تجاری هستیم . هر یک از صاحبان قدرت اقتصادی ، اعم از بنگاه ها و کشورها ، اتحادیه ها و تشکیل های منطقه ای به عنوان فعالان خرد اقتصادی ، و کشورها ، اتحادیه ها و تشکل های منطقه ای به عنوان قدرتهای کلان اقتصادی می کوشند تا سهم بیشتری از امتیازات ، لمکانات و فرصت های موجود در پهنه تجارت جهانی را بدست آورند . ولی پیشرفت علم وتکنولوژی ، وضعیت را به مرحله ای رسانده است که صاحبان قدرت اقتصادی به فرصت های موجود اکتفا ننموده و با ایجاد بسترهای لازم ، امکانات و فرصت های جدید را خلق می کنند .
یکی از مهمترین فرصتهای به وجود آمده برای تسهیل تجاری و افزایش رقابت مندی در سططح جهان ، استفاده از فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات است . تجارت الکترونیکی به عنوان مهمترین محصول و زاییده این فناوری های نوین می تواند فرصت مناسبی را برای کشورها در مبادلات داخلی و بین المللی فراهم نماید . امروزه با پیشرفت روزافزون و رشد چشمگیر ابزارها و تکنولوژی های ارتباطی مدرن ، و جایگزینی بسیاری از فعالیتهای سنتی در بخش تجارت نیز حرکت از سوی تجارت سنتی به سوی تجارت نوین ( الکترونیکی ) آغاز شده است .
کل تجارت بین المللی و پیش بینی نرخ رشد سالیانه آن در حدود ۵۴ درصد ، شاهدی بر اثبات این ادعا است .در این میان، کشورهایی بیشتر توانسته اند از این فرصت به وجود آمده بیشترین بهره را ببرند که به وجود آئرنده و ترویج دهنده فناوریهای نوین و معتقد به اصل رقابت مندی برای حضور دربازارها بوده اند .