شما می توانید از کنترل Timer ، برای انجام امور زیر استفاده نمایید :

محتویات یک یا چند کنترل UpdatePannel را بدون رفرش کردن و Postback شدن کل صفحه ، در فواصل زمانی معین ، به روز نمایید .
کد یا کدهای مورد نظر خود را هر بار که کنترل Timer صفحه را Postback می کند ، اجرا نمایید .
به صورت متناوب و در فواصل زمانی دلخواه ، کل صفحه را به سرور Post نمایید .