میخواهیم از رشته ای استفاده کنیم که در اون از نشان نقل قول ‘ استفاده شده.چگونه باید این رشته را معین کرد؟

مثلا رشته ما ‘What ‘s Your Name?’ است.ولی ما نمی توانیم آن را چاپ کنیم.چون پایتون در مورد اول وآخر رشته اشتباه خواهد کرد و ما باید

نشان دهیم که نشان نقل قول تکی ما آخر رشته نیست.برای میسر کردن این امر ما از توالی های گریز استفاده میکنیم.

روش اول برای حل این مشکل استفاده از خط مورب (backslash) است.از این کاراکتر به شکل زیر استفاده میکنیم:

کد:

ssa

روش دوم برای انجام این کار رو شاید خودتون بتونید حدس بزنید.

بله استفاده از نشان نقل قول ۲ تایی به شکل زیر:

کد:

ram