اما چگونه یک connection  ایجاد کنیم:
برای یک connection مراحل زیر را به ترتیب و دقت انجام دهید
۱٫       کنترل پانل را باز کنید
۲٫       روی گزینه network connection  کلیک کنید
۳٫       یا روی network connection/ network and internet connection کلیک کنید
۴٫       از منوی فایل گزینه new connection  کلیک کنید
۵٫       پنجره ای آشکار می شود که پیغام خوش آمد گوئی دارد روی next  کلیک کنید
۶٫       گزینه connect to the Internet    را انتخاب کنید
۷٫       روی next  کنید
۸٫       درپنجره آشکار شده گزینه set up my connection manually  را کلیک کنید
۹٫       روی next  کلیک کنید
۱۰٫   گزینه connect using a dial_up modem  را انتخاب کنید
۱۱٫   روی next کلیک کنید
۱۲٫   در قسمت isp name   یک نام را برای خود وارد کنید (هر نامی می تواند باشد)
۱۳٫   روی next  کلیک کنید
۱۴٫   در قسمت phone number  شماره تلفن شرکت سرویس دهنده را وارد کنید (شماره تلفن روی کارت اینترنت)
۱۵٫   روی next  کلیک کنید
۱۶٫   قسمت username    user name  روی کارت اینترنت را وارد کنید
۱۷٫   در قسمت password   password  روی کارت اینترنت را وارد کنید
۱۸٫   در قسمت confirm password   password,  دوباره وارد کنید
می توانید قسمت password  و username  را فعلا خالی بگذارید
۱۹٫   روی finish   کلیک کنید
اکنون شما یک connection  را جهت اتصال به اینترنت ساخته اید