یک سند مرتب و ساختار یافته XML ، سندی است که دارای Syntax صحیح این زبان باشد . مهمترین قوانینی که در XML باید رعایت نمود را در بخش های قبل تشریح کرده ایم . این قوانین به صورت خلاصه عبارتند از :

اسناد XML حتما بایستی دارای یک تگ root یا مادر باشند که سایر تگ های فایل ، درون آن تعریف می شوند .
تمامی تگ های XML باید دارای تگ انتهایی باشند ، به جز تگ Declration .
تگ های XML به بزرگ و کوچک بودن حروف حساس هستند .
تگ های XML باید به ترتیب صحیح و درست قرار بگیرند .
مقادیر خواص تگ های XML حتما باید بین دو علامت ” ” یا ‘ ‘ قرار بگیرند .

مثال : در کد مثال زیر ، یک سند مرتب XML را نشان داده ایم :

ee