به منظور یک هکر قانون مند شدن , شما باید با ملزومات زیر مواجه شوید:
۱٫باید در برنامه نویسی و مهارت های شبکه های کامپیوتری چیره دستی داشته باشید
۲٫باید در جستجوی آسیب پذیری آشنایی داشته باشید
۳٫باید در تکنیک های مختلف هک کردن سلطه داشته باشید