برای تنظیم پاسخ خودکار ایمیل در دایرکت ادمین از قسمت Email Managment روی گزینه Autoresponders کلیک کنید. سپس روی گزینه Create New Autoresponder کلیک کنید. در قسمت Responder Address باید ایمیل را مشخص کنید. در قسمت Responder Message متن پیام که خودکار ارسال می شود را وارد کنید.

در صورتی که Send a CC to علامت زده شود می توانید یک ایمیل دیگر هم مشخص کنید تا همزمان به آن هم ارسال کند.