صفحه اصلی دایرکت ادمین > Site Summary / Statistics / Logs >  روی گزینه Full Error Log کلیک کنید.

در صورت تمایل برای دیدن ۱۰ خط آخر روی ۱۰ lines و ۱۰۰ خط آخر روی ۱۰۰ lines کلیک کنید.